NAFTININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ETIKOS KODEKSAS

Patvirtintas NPS metinėje ataskaitinėje konferencijoje 2021 m. birželio 11 d. 

Šis Etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) apibrėžia, kokiais veiklos etikos principais ir standartais remiasi Naftininkų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga) ir jos nariai. Visoms suinteresuotoms šalims Kodeksas nurodo, kokiais etiškos ir atsakingos veiklos principais Profesinė sąjunga vadovaujasi vykdydama savo veiklą, bei kokio elgesio tikisi iš savo partnerių, kolegų, narių ir valdžios institucijų. 

Profesinės sąjungos siekis yra vykdyti veiklą, kurioje visi galėtų dalyvauti įtraukioje, pagarbioje ir saugioje aplinkoje. Tikimasi, kad visi Profesinės sąjungos, tarybos posėdžių ir kitų susitikimų bei renginių nariai ir dalyviai laikysis minėto požiūrio.

Taikomumas

Profesinės sąjungos elgesio kodeksas taikomas visiems posėdžiams, renginiams ir veiklai, įskaitant suvažiavimą, tarybos ir kitų komitetų posėdžius, konferencijas, priėmimus, ekspertų susitikimus, kursus, mokymus, akcijas ir bet kokio kito tipo renginius, kurie rengiami, visiškai ar iš dalies organizuojami Profesinės sąjungos, kad ir kur jie vyktų.

Profesinė sąjunga tikisi, kad visi asmenys, dalyvaujantys veikloje ir renginiuose, palaikys profesinių sąjungų vertybes ir stengsis sukurti aplinką, kurioje nebūtų  pažeidžiamos dalyvių teisės.

Užtikriname žmogaus teisių laikymąsi

Gerbiame ir saugome žmogaus teises ir laisves, skleidžiame ir puoselėjame demokratines vertybes, laikydamiesi Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje nustatytų gairių. Savo žodžiais, veiksmais, siūlomais sprendimais demonstruojame geranoriškumą, tarpusavio pasitikėjimą bei kuriame darbo santykiams palankią teisinę aplinką. Esame teisingi ir objektyvūs, remiamės faktais bei prašome kitų elgtis taip pat. 

Netoleruojame jokių diskriminacijos formų, įskaitant, bet neapsiribojant diskriminacija dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ir (arba) kitų teisės aktais saugomų savybių.  

Nuolat tobulėjame ir mokomės

Matome galimybes bei problemas, siūlome sprendimus ir juos įgyvendiname. Klausiame, kas svarbu nariui. Atsakingai atliekame savo pareigas ir esame pasiruošę bendradarbiauti bei padėti kitiems. Dalinamės patirtimi ir kompetencijomis, konsultuojame, o prireikus – klausiame ir prašome pagalbos.

Palaikome kolegas

Vertiname vieni kitų idėjas ir pripažįstame pastangas. Nekonkuruojame ten, kur jau dirba mūsų kolegos, teisę apsispręsti dėl narystės paliekant patiems darbuotojams. Solidarizuojamės su kitomis profesinėmis sąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, siekdami bendrų tikslų.

Renkamės patikimus partnerius

Nebendradarbiaujame su partneriais, kurių veikla neatitinka mūsų vertybių ir svarbiausių principų. Mūsų partneriai turi veikti teisėtai, patikimai, skaidriai, nevykdyti jokių nesąžiningų veiklų ir netoleruoti, neremti, neskatinti ir nedalyvauti jokiose korupcijos apraiškose. 

Atsirinkdami partnerius vadovaujamės įstatymų ir teisės aktų reikalavimais bei šio Kodekso nuostatomis, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principais. 

Siekdami savo tikslų bendradarbiaujame su Tarptautinėmis organizacijomis. Bendradarbiaudami su partneriais kitose valstybėse, patys laikomės ir jiems keliame aukščiausius tose valstybėse taikomus atsakomybės ir skaidrumo reikalavimus. Siekiame, kad visi mūsų vardu veikiantys asmenys suprastų ir laikytųsi šio Kodekso principų.

Atsiskaitome už veiklą

Skaidria veikla ir viešu atsiskaitymu užtikriname, kad pajamas gauname etiškai ir teisėtai, mūsų procesai ir procedūros užtikrina, jog nevykdome jokių su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu susijusių veiklų.

Profesionaliai atstovaujame profesinių sąjungų narių interesams

Netoleruojame naudojimosi narių vardu ar kitokiomis iš atstovavimo kylančiomis aplinkybėmis, siekiant narių interesų neatitinkančių ar atstovo asmeninių tikslų. 

Viešus komentarus, susijusius su Profesinės sąjungos veikla, teikia vadovas arba kiti tokius įgaliojimus turintys darbuotojai. Asmeninėse socialinių tinklų paskyrose dalindamiesi su darbu susijusia informacija rūpinamės Profesinės sąjungos reputacija. 

Nesidaliname konfidencialia darbo informacija, taip pat nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuoti vaizdai iš vietų, kur fotografuoti ir filmuoti uždrausta.

Laikomės nulinės tolerancijos korupcijai

Netoleruojame kyšininkavimo, papirkimo, pinigų plovimo, piktnaudžiavimo pareigomis ir / ar kitų korupcijos formų. Patys ar per tarpininkus, tiesiogiai ar netiesiogiai nesiūlome, nežadame, neduodame, nereikalaujame ar neprovokuojame duoti ar priimti kyšį.

Galime priimti ir dovanoti tik reprezentacines ir / ar nedidelės vertės simbolines dovanas bei įprastą verslo ar tarptautinę praktiką atitinkantį svetingumą. Neteikiame dovanų ar kitokios panašios naudos valstybės, savivaldos institucijų tarnautojams, darbuotojams, pareigūnams, politikams ar kitiems viešiesiems ir / ar administracinius ar viešus įgaliojimus turintiems asmenims.

Užtikriname asmens privatumą ir jo duomenų apsaugą

Narių, darbuotojų, partnerių ir kitų subjektų asmens duomenis tvarkome tik turėdami tam teisinį pagrindą ir tikslą. Duomenis tvarkome užtikrindami jų privatumą, saugumą ir konfidencialumą bei tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. Operatyviai ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų sprendžiame asmenų prašymus ir kitus su asmens duomenų tvarkymu ir / ar asmenų teisėmis susijusius klausimus.

Nuo bet kokio neteisėto atskleidimo saugome Profesinės sąjungos kaupiamą ir vykdant darbo funkcijas sužinotą bet kokią konfidencialią informaciją apie įmonių veiklą, darbuotojus, klientus ir socialinius partnerius. Kaupdami, saugodami ir dalindamiesi informacija vadovaujamės „būtina žinoti“ principu.

Santykiai su teisės aktų leidėjais, institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis

Nedarome neteisėtos įtakos teisės aktų leidėjams. Skaidriai teikiame savo pastabas, pasiūlymus ir poziciją dėl teisės aktų projektų, kurie galėtų turėti įtakos darbuotojams, įmonių veiklai ir socialinei politikai.

Su valstybinėmis institucijomis bendraujame atvirai ir pagarbiai, siekdami užmegzti ir išlaikyti tarpusavio supratimu, pasitikėjimu, atvirumu idėjoms bei nuomonėmis grįstą bendradarbiavimą. 

Siekiame atviro dialogo ir palaikome glaudžius kontaktus su bendruomenėmis, kurių aplinkoje vykdome veiklą ir vystome projektus. Nuosekliai ir skaidriai atsiskaitome už savo vykdomas veiklas ir, bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis, aktyviai prisidedame prie visuomenės socialinės raidos bei gerovės kūrimo. 

 

Joomla Template by Joomla51.com